Richard Holbrooke turns the city of Fier into celebration

On Saturday, 4 July 2015, was the celebration of the Independence of the United States, which Albanians recall with high respect and gratitude for the valuable contribution that  USA has given to Albania, Kosovo and  Albanians wherever they are.

On Saturday, 4 July 2015, exactly on this significant day for the Americans, but also for the well-wishers of this great democratic nation, on the occasion of the anniversary of Independence of the US, Diplomatic Mission for Peace and Prosperity (DMPP), in close collaboration with the Municipality of Fier, Albania organized a very beautiful  ceremony in one of the centers of Fier, where they placed together the bust of the great American political and diplomatic personality – Richard Holbrooke.IMG_4327

The figure of Ambassador Holbrooke is very well known for his devoted diplomacy, full of successes and tireless. Albanians, and not only them, express deep gratitude for the valuable contribution of Ambassador Holbrooke, which he has given to peace in the Balkans, the Albanian issue, and in particular a major contribution to Kosovo.

Fier On Saturday, 4 July 2015 really turned into a very nice and exciting celebration, where music, song and group of dancers resounded as if they were flying, which created a very nice festive atmosphere.

The bust of the great diplomat Richard Holbrooke, stood proud, but covered, as if he wanted to say, “Unveil me when I hear the anthem of the USA”, states for which he worked very hard all his life.

IMG_4321The ceremony had many guests, who participated in the inauguration of the bust of Ambassador Holbrooke, with protagonists of the ceremony Dr. Shefki Hysa, Chairman of the Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) and Mayor of Fier Dr. Baftjar Zeqaj, as well as the newly elected Mayor Armando Subashi, members of parliament, politicians, executives from Kosovo, representatives of the Albanian diaspora in the US, and many local authorities.

Initially the Albanian Flag anthem was respected and then the US national anthem, and after this moment, the beautiful bust of Ambassador Holbrooke realized artistically by the Albanian sculptor Idriz Balani, was unveiled and  inaugurated by Dr. Shefki Hysa and the Mayor Fier, Dr. Baftjar Zeqaj, a gesture that was applauded by all participants.

On this occasion many political speakers, member of parliaments and others held their speech. After several speeches, all participants were invited to a cocktail organized and sponsored by the well-known – Baftjar Zeqaj, Mayor  of Fier, a figure in the service of Fier community for many years. After the cocktail, many of the people present were invited for lunch.IMG_4341

I would like to emphasize that the celebrations and central personalities of the US, are celebrated and remembered more by the civil society, various organizations and personalities in collaboration such as this superb ceremony organized by Dr. Shefki Hysa and Bafjar Zeqaj, than by the Albanian state itself.

Humbling with respect and gratitude towards the figure of the outstanding diplomat -Richard Holbrooke, we congratulate and rejoice that such ceremonial events for senior representatives of the US, will be organized even more, expressing respect and gratitude for what America has done for Albanians wherever they are. It is America, the country which has contributed the maximum and has vetoed historically the existence of Albania in 1912, when the old Europe was partitioning the Albanian lands, it is America which vetoed in 1999 in the liberation of Kosovo, expressing respect, appreciation, gratitude and love to those who defended us and helped us everywhere for peace and prosperity, we have to give these US great personalities – a big thanks.

Richard HOLBROOKE kthen në festë qytetin e Fierit

Të shutnën, 4 Korrik 2015, ishte festa e Pavarësisë së SHBA-ve, gjë që shqiptarët e kujtojnë më shumë respekt dhe mirënjohje për atë kontribut të çmuar që ka dhënë Amerika për Shqipërinë, Kosovën dhe për shqiptarët në tërësi.

Të shtunën, 4 Korrik 2015 pikërisht në këtë ditë të shënuar për amerikanët, por edhe për dashamirët e këtij kombi të madh demokratik, me rastin e përvjetorit të Pavarësisë të SHBA-ve, Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet (DMPP), në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Fier, Shqipëri, organizuan një ceremoni shumë të bukur në një nga qëndrat e Fierit, ku sëbashku vendosën bustin e personalitetit të madh politik dhe diplomatik amerikan – Richard HOLBROOKE.IMG_4474

Figura e ambasadorit HOLBROOKE njihet mjaft mirë për diplomacinë e tij të përkushtuar, plot suksese dhe të palodhur. Shqiptarët, por jo vetëm, shprehin mirënjohje të thellë për kontributin e çmuar të Ambasadorit HOLBROOKE, që ka dhënë për paqen në Rajonin e Ballkanit, për çështjen shqiptare, dhe në veçanti një kontribut të madh për Kosovën.
Të shutnën, 4 Korrik 2015, qyteti i Fierit vërtet u kthye në një festë shumë të bukur dhe plot emocione, ku kumbonte muzika, kënga dhe grupi i valltarëve sikur fluturonin, të cilët krijuan një atmosferë shumë të bukur festive.

Busti i dipolmatit të madh Richard HOLBROOKE, qëndronte krenar, por i mbuluar, sikur donte të thoshte: “Më zbuloni kur të dëgjoj himnin e SHBA-ve”, shtete për të cilët punoi me shumë përkushtim tërë jetën e tij.

Në këtë ceremoni kishte shumë të ftuar, që morën pjesë në përurimin e bustit të Ambasadorit HOLBROOKE, me protagonistët e kësaj ceremonie Dr. Shefki Hysa, Shef i Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) dhe Kryetari i Bashkisë Fier Dr. Baftjar Zeqaj, gjithashtu edhe kryetari i sapo zgjedhur Armando Subashi, deputetë të kuvendit, politikanë, pushtetarë nga Kosova, përfaqësues nga Diaspora Shqiptare në SHBA, edhe autoritete vendore të shumtë.

Fillimisht u respektua himni Flamurit Shqiptar e pastaj himni i SHBA-ve, dhe pas këtij momenti, busti shumë i bukur i Ambasadorit HOLBROOKE i realizuar artistikisht nga skulptori shqiptar Idriz balani, zbulohet e përurohet nga Dr. Shefki Hysa dhe Kryetari i Bashkisë Fier, Dr. Baftjar Zeqaj, gjest që u duartrokit nga të gjithë pjesëmarësit.Zenel Celiku

Me këtë rast mbajtën fjalën shumë oratorë të politikës, deputetë e të tjerë. Mbas disa fjalimeve, të gjithë pjesëmarësit u ftuan në një koktelil të organizuar dhe sponsorizuar nga i mirënjohuri – Baftjar Zeqaj, Kryetari në largim i Bashkisë Fier, një figurë shumë vjeçare në shërbim të komunitetit fierak. Mbas kokteilit, mjaft të pranishëm u ftuan për drekë.

Dua të theksoj se festat dhe figurat qëndrore të SHBA-ve, më shumë festohen dhe përkujtohen nga shoqëria civile, nga organizata të ndryshme dhe nga personalitete në bashkëpunim siç është rasti i këtij ceremoniali të shkëlqyer të organizuar nga Dr. Shefki Hysa dhe Bafjar Zeqaj, se sa nga vetë shteti shqiptar.

Duke u përulur me repekt e mirënjohje para figurës së diplomatit të shquar -Richard HOLBROOKE, urojmë dhe gëzojmë që organizime të tilla ceremoniale për përfaqësues të lartë të SHBA-ve, të bëhen sa më shumë duke shprehur respekt dhe mirënjohje për atë që Amerika ka bërë pë shqiptarët kudo që janë. Eshtë Amerika, shteti i cili ka kontribuar maksimalisht dhe ka vendosur historikisht veton për egzistencën e Shqipërisë më 1912, kur Europa plakë po i copëzonte trojet shqiptare, është Amerika që vendosi veton më 1999 në çlirimin e Kosovës, ndaj duke shprehur respekt, vlerërsime, mirënjohje dhe dashuri për ata që na mbrojtën dhe na kanë ndihmuar kudo për paqe e prosperitet, duhet t’u themi këtyre personaliteteve të mëdha amerikane – një FALENDERIM të madh.

Zenel ÇELIKU

Advertisements
This entry was posted in Pa kategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s