Vangjel Mita and the Albanian State Protocol

Vangjel Mita was born on October 12, 1948, in a patriotic family from Myzeqe. He spent his childhood in his hometown, Bubullime, Lushnje, where he finished the primary and elementary school.Vangjel Mita

In 1961-65, Vangjel finished the pedagogical school in Elbasan and graduated as an excellent student.

In 1965-69, he finished his studies at the Faculty of Philology, branch of Geography- History and at the Faculty of Political Sciences, branch of Journalism.

In January 1970, Vangjel Mita was appointed editor of the Albanian Telegraphic Agency.

In 1972-75 he conducted the postgraduate course of diplomacy at the Ministry of Foreign Affairs, and in 1975 was appointed diplomat in Phnom Phen, Cambodia.

In 1978-82, Vangjel Mita was given various functions in diplomatic sectors in the Ministry of Foreign Affairs.

In 1983-85, he worked in the film enterprise “Kino studio New Albania”.IMG_3991

In 1985-89 Vangjel Mita, diplomat, worked in the Cabinet of the Minister of Foreign Affairs and in 1990-92 served as office-holder of the Albanian Embassy in Prague, Czech Republic with the post of Chargé D’affaires P.M.

In 1998-2015, he worked in the Foreign Relations Service of Albanian Parliament, as Chief of Protocol and secretary of the delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Strasbourg, France.

Vangjel Mita is a personality and one of the best professionals who with his long work has given values to the Albanian State Protocol. 12169077_180259715648369_496641143_oYou often hear him expressing himself about his work that Protocol, the mirror of  the state, is what “makes the sun and rain” in the design and implementation of programs of official visits and festive ceremonies, etc. Thus, the protocol service, his specialists, in the treatment and reception of foreign highest political and diplomatic personalities, are those who honor, provide a hospitality sentiment or unfavorable impression on the country’s image.

Vangjel Mita is also distinguished for his contributions to the community. He is an intellectual with a charitable spirit. As a charitable and missionary man he is committed to the Cause of Peace.

Vangeli Mita as a Peace Missionary, has been collaborating for several years with the international organization Diplomatic Mission for Peace and Prosperity, part of  UN.

The intellectual Vangjel Mita is a Diplomatic Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity.

By  proposal of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Vangjel Mita has been honored with a Honoris Causa Doctorate Degree on International Diplomacy by the Academy of Universal  Global Peace on 30 October 2015.

IMG_4486

Vangjel Mita dhe Protokolli i Shtetit Shqiptar

Vangjel Mita u lind më 12 tetor 1948 , në një familje myzeqare atdhetare. Ai e kaloi fëmijërinë në vendlindje, Bubullime -Lushnje, ku kreu edhe shkollën  fillore dhe 8-vjeçare.IMG_3559

Në vitet 1961-65, Vangjeli kreu  shkollën e mesme pedagogjike në Elbasan dhe u diplomua shkëlqyshëm.

Në vitet 1965-69, kreu studimet e larta në Fakultetin e Filologjisë, dega Histori-Gjeografi si dhe Fakultetin Shkencat Politike, dega Gazetari.

Në Janar 1970, Vangjeli Mita u emërua redaktor në Agjensinë Telegrafike Shqiptare.

Në 1972-75 ai kreu kursin pasuniversitar të diplomacisë pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhe në 1975 u emërua diplomat në Phnom Phen, Kamboxhia.

Në vitet 1978-82, Vangjel Mita u ngarkua me funksione të ndryshme në sektorët diplomatikë në Ministrinë e Punëve të Jashtme.

Në vitet 1983-85, ai ka punuar  në ndërrmarrjen e filmit Kinostudio Shqipëria e Re.

Në vitet 1985-89 Vangjel Mita diplomat, punoi në kabinetin e Ministrit të Punëve të Jashtme IMG_0435dhe në vitet 1990-92 shërbeu si titullar i Ambasadës Shqiptare në Pragë, Rebublika Çeke, i ngarkuar me punë chargé d’affaires p.m.

Në vitet 1998-2015, ai  ka punuar në Shërbimin e marrëdhënieve me Jashtë të Kuvendit të Shqipërisë, Shef i Protokollit dhe sekretar i delegacionit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Strasburg, Francë.

Vangjel Mita është një personalitet dhe  një nga profesionistët më të mirë që me punën e tij shumëvjeçare i ka dhënë vlera Protokollit të Shtetit Shqiptar. Atë e dëgjon të shprehet shpesh për punën e tij se Protokolli , pasqyra e shtetit, është ai që “bën diellin dhe shiun” në hartimin dhe realizimin e programeve të vizitave zyrtare dhe ceremonive festive,etj.  Pra, Shërbimi  protokollar, specialistët e tij,  në trajtimin dhe pritjen e personaliteteve të huaja më të larta politike e IMG_7161diplomatike, janë ata që e nderojnë,  i japin ndjenjë mikëpritjes ose krijojnë përshtypje  jo favorizuese për imazhin e vendit.

Vangjel Mita gjithashtu dallohet për kontributin e tij në komunitet. Ai është intelektual me shpirt bamirësi. Si një njeri bamirës dhe misionar ai i është përkushtuar edhe Kauzës së Paqes.

Vangjel Mita si Misionar i Paqes ka disa vjet që bashkëpunon me organizatën ndërkombëtare Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet, pjesë e OKB-së.

Intelektuali Vangjel Mita është një Këshilltar Diplomatik i Misionit Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet.

Me propozim të Misionit Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet, Vangjel Mita është nderuar me Dokturaturë Honoris Causa për Diplomaci Ndërkombëtare nga Akademia e Paqes Universale Botërore më 30 Tetor 2015.

Advertisements
This entry was posted in Pa kategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s