Liliana Pere – A personality in the Service of the World of the Modern Woman

(Liliana Pere – A Peace Missionary who works for the establishment of a system of values ​​of Albanian Women in the World, in raising and strengthening the role of women as the driving force of human society, which fights daily for the inclusion of women in all spheres and levels of institutional management of states, as the basis of creation of life and the basis of emancipation of humanity).IMG_6255

Liliana Pere was born on September 11, 1962 in the city of Erseka, in Albania, in a family with early patriotic and education-loving traditions in the service of the Albanian nation.

Liliana’s grandfather, Tefik Dingo Rrogu has been considered as a patriot and collaborator Ismail Qemali for patriotic activities abroad in Turkey with the decision of the National Assembly. He graduated in Turkey for military jurisprudence.

Liliana Pere completed the elementary and secondary school in her hometown, Erseka. In 1981, Liliana Pere finished and general high school with excellent results, at “Petro Nini Luarasi” high school in Erseka, Albania.

Liliana studied at the State Polytechnic University in Tirana, at the Faculty of Information Technology, Department of Information-Automatics and graduated with diploma mentor Prof. Dr. Aleksander Xhuvani. In the diploma thesis she was tasked to build an application on the Microsoft Access program. The application on management systems of basic data SMBD in the French Institute at the Polytechnic University, built by Liliana, resulted successful.IMG_6159

Liliana Pere has conducted several courses in the American center “Stefan” on training for the use of the most developed software.

In the company Albtelecom & Eagle Mobile Liliana has conducted several trainings:

She has been trained on Billing system. the Sap program module FI and free autodidact online training with tutorial for building websites and other applications.

She is a very good cognitive, possessor and user of the most advanced software and computer operating systems.

In May 1997 Liliana Pere started working as Financial and IT Expert in the Department of Finance at Albtelecom Albania, where she worked until May 2012. In March 2011 Liliana also worked as Information Engineer in the Department of Transmission Network operation within the same company, Albtelecom & Eagle Mobile.

From 2013 to April 2015 Liliana worked as freelance IT Consultant for different companies that needed computing assistance and construction of applications where she built websites for free to help women to encourage them for their businesses and for Albanian Intellectuals Association Graduated in Italy.IMG_6336

In this period of time, Liliana was activated vigorously in women’s networks with national and international values for the protection of women’s rights and the empowerment of their role. She took part in many conferences with thematic for the woman organized by the EU office in Tirana. At the same time she joined the international women’s organization “Woman International Networking” and “WIN” with president Kristine Engwing based in Lausanne, Switzerland.

Liliana adheres in this organization since 2012 and participates in conferences and has a very fruitful cooperation with the leader Kristine Engwing on women’s problems in the world. Liliana is also a member of the organization “Albanian Roots” based in New York.

In 2013 Liliana Pere worked hard for the cause of women and raised her voice, writing to the White House and President Obama about the rights of Albanian women and Albanian nation, seeking support for the movement and equality of rights of Albanians in the region. She has filed several requests for stopping the deportation of an Albanian mother from the US. This correspondence resulted in very positive response from the White House and President Obama as our nation’s historic supporters.IMG_6363

After working for about three years to build the structure of an organization to help Albanian women anywhere in the world with an authentic female and global vision, in May 2015, Liliana Pere registered this organization under the name “Albanian Woman in the world” with which she is working and currently promoting the values ​​of successful women in the world. This organization identifies, promotes successful women as a strong indicator for the emancipation of women in Albania and in all Albanian communities of Women in the World. The organization’s platform is comprehensive for education, high professionalism, Peace and Humanism. The woman is a balancing force and soul peacemaker in family conflicts, national and global, with a strong diversity of thought and action. A woman with personality is distinguished as an activists raising her voice to protect the rights of colleagues. She is an inclusive and participatory force in the economic and social life, because they are the basis of life creation and emancipator of society.

Liliana has built a portal “Albanian Woman in the World”, which she refers to as a digital archive of Albanian women and maages it by herself. In this portal are displayed  remarkable figures of women of all ages, who have made history.IMG_6130

Liliana Pere is also a regular collaborator to the newspaper “The Sun” New York, a patriotic newspaper founded by former Albanian Prime Minister Fan Noli. She has published various articles which bring to the attention of readers the values of successful Albanian women ​​in various professional fields, humanitarian, educational, scientific, social, artistic, etc.

Liliana Pere throughout her professional career has been distinguished as a personality with the utmost rectitude and dedication in carrying out her duties, with a humane and sympathetic character and has made great contributions in helping communities to support people in need. So she has had a great activity as peace missionary.

Liliana Pere, as a Peace Missionary is also engaged with the International Lobbying Organization Diplomatic Mission Peace and Prosperity, part of the UN. She is Honorary Advisor of this mission which operates for peace and prosperity in the Balkans and in the World.

Liliana Pere – Personalitet në Shërbim të Botës së Gruas Moderne

(Liliana Pere – Misionare Paqeje që punon për ngritjen e një sistemi vlerash të Gruas Shqiptare në Botë, në rritjen dhe forcimin e rolit të gruas si forcë lëvizëse e shoqërisë njerëzore, që lufton përditë për gjithëpërfshirjen e grave në të gjitha sferat e nivelet e drejtimit institucional të shteteve, si baza e krijimit të jetës dhe baza e emancipimit të njerëzimit).IMG_6319

Liliana Pere u lind më 11 shtator të vitit 1962 në qytetin e Ersekës, në Shqipëri, në një familje me tradita të hershme atdhetare dhe arsimdashëse në shërbim të kombit shqiptar.

Gjyshi  i Lilianës, Tefik Dingo Rrogu është cilësuar patriot dhe bashkëpunëtor i Ismail Qemalit për veprimtari patriotike jashtë Atdheut  në Turqi me vendim të kuvendit popullor. Ai është diplomuar në Turqi për Jurisprudencë ushtarake.

Shkollën fillore dhe tetëvjeçare Liliana Pere i kreu në qytetin e lindjes, në Ersekë. Në vitin 1981, Liliana Pere mbaroi dhe arsimin e mesëm të përgjithshëm me rezultate të shkëlqyera në shkollën “Petro Nini Luarasi” po në Ersekë, Shqipëri.

Liliana ka studiuar në Universitetin Politeknik Shtetëror në Tiranë në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Dega Informatikë-Automatikë dhe u diplomua me udhëheqës diplome Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani. Në temën e diplomës i është ngarkuar të ndërtojë një aplikacion në programin ACCESS të Microsoftit. Aplikacioni për sistemet e menaxhimit të të dhënave bazë  SMBD në Institutin Francez  pranë Universitetit Politeknik, i ndërtuar nga Liliana, rezultoi i suksesshëm.IMG_6151

Liliana Pere ka bërë shumë kurse trajnimi në qendrën amerikane Stefan për trajnim për përdorimin e software-ve më të zhvilluar.

Në kompaninë Albtelecom& Eagle Mobile Liliana ka kryer disa trajnime:

Është trajnuar për Sistemin Billing, për programin Sap moduli FI dhe trajnim online free autodidakt  me tutorial për ndërtim websites dhe aplikacionesh të tjera.

Ajo është një njohëse, zotëruese dhe përdoruese shumë e mirë e softwareve më të avancuar dhe e Sistemeve Operative të Kompjuterave.

Në Maj të vitit 1997 Liliana Pere filloi punë si Eksperte financiare dhe informatike në Departamentin e Financës pranë Albtelecom Albania, ku ajo punoi deri në  Maj të vitit 2012. Në Mars të vitit 2011 Liliana punoi gjithashtu Inxhiniere Informatike në Departamentin e Transmission Network operation brenda të njëjtës kompani, Albtelecom &Eagle Mobile.

Nga viti 2013 deri në Prill të vitit 2015 Lilana punoi si Konsulente e IT-së e lirë për kompani të ndryshme që kishin nevojë për asistencë informatike dhe ndërtim aplikacionesh ku ndërtoi website falas në ndihmë të grave për ti inkurajuar ato për bizneset e tyre dhe për Shoqatën e Intelektualëve Shqiptarë të Diplomuar në Itali.IMG_6352

Po në këtë periudhë Liliana u aktivizua vrullshëm në rrjetet e grave me vlera kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtje e të drejtave të gruas dhe forcimin e rolit të saj. Ajo mori pjesë në shumë konferenca të organizuara nga zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë me tematike për gruan. Njëkohësisht u anëtarësua në organizatën ndërkombëtare të grave “Woman International Networking” dhe “WIN” me president Kristine Engwing me qendër në Lousane, Zvicër.

Liliana aderon në këtë organizatë që prej vitit 2012 dhe merr pjesë në konferenca dhe ka një bashkëpunim shumë të frytshëm me lideren Kristine Engwing për problemet e gruas në botë. Liliana është gjithashtu anëtare e organizatës “Rrënjët Shqiptare” me qendër në Nju Jork.

Në vitin 2013 Liliana Pere ka punuar shumë për kauzën e gruas dhe ka ngritur zërin e saj duke i shkruar Shtëpisë së Bardhë dhe Presidentit Obama për të drejtat e gruas shqiptare dhe të Kombit shqiptar, duke kërkuar mbështetje për lëvizjen dhe barazinë e të drejtave të shqiptarëve në rajon. Ajo ka paraqitur disa kërkesa për ndalimin e deportimit të një nëne shqiptare nga SHBA. Kjo korrespondencë ka rezultuar me përgjigje shumë pozitive nga Shtëpia e Bardhë dhe Presidenti Obama si mbështetësit historikë të kombit tonë.IMG_6173

Pasi kishte punuar për rreth tre vite për ndërtimin e strukturës së një organizate në ndihmë të grave shqiptare kudo në botë me një vizion autentik femëror dhe global, në Maj të vitit 2015, Liliana Pere e regjistroi këtë organizatë nën emrin “Gruaja Shqiptare në Botë” me të cilën punon dhe aktualisht po promovon vlerat e grave të suskesshme në botë. Kjo organizatë evidenton, promovon gratë e sukseshme, si indikatore të forta për emancipimin e gruas në Shqipëri dhe në të gjitha Komunitetet Shqiptare të Grave në Botë. Platforma e organizatës është gjithëpërfshirëse për edukimin, profesionalizmin e lartë, Paqen dhe Humanizmin. Gruaja është forcë ekuilibruese dhe paqtuese e shpirtrave në konflikte familjare, kombëtare dhe globale, me një diversitet të fortë mendimi e veprimi. Gruaja mke personalitet shquhet si aktiviste duke e ngritur zërin fort për mbrojtjen e të drejtave të kolegeve. Ajo është forcë pjesëmarrëse dhe gjthëpërfshirëse në jetën ekonomike e sociale, sepse ato janë bazat e krijimit të jetës dhe emancipuese të shoqërisë.

Liliana ka ndërtuar një portal “Gruaja Shqiptare në Botë”, që ajo e quan një arkiv dixhital të gruas shqiptare dhe e kujdeson vetë. Aty shfaqen figura të shquara të grave të të gjitha kohërave, që kanë bërë histori.IMG_5739

Liliana Pere gjithashtu është bashkëpunëtore rregullt e gazetës “Dielli” – “The Sun”, Nju Jork, gazetë patriotike e krijuar nga ish-kryeministri shqiptar Fan Noli. Ajo ka botuar shumë artikuj të ndryshëm ku sjell në vëmendjen e lexuesve vlerat e grave shqiptare të suksesshme në fusha të ndryshme profesionale, humanitare, akademike, shkencore, sociale, artistike, etj.

Liliana Pere gjatë gjithë karrierës së vet profesionale është shquar si personalitet me një korrektësi dhe përkushtim maksimal në kryerjen e detyrave, me një karakter human dhe dashamirës dhe ka dhënë kontribute të mëdha në ndihmë të komuniteteve, në mbështetje të shtresave në nevojë. Pra, ajo ka patur një veprimtari të madhe edhe si misionare paqeje.

Liliana Pere, si Misionare Paqeje, është angazhuar edhe me Organizatën Ndërkombëtare Lobuese Diplomatic Mision Peace and Prosperity, pjesë e OKB. Ajo është këshilltare nderi e këtij misioni që vepron për paqe e prosperitet në Ballkan e në Botë.

Advertisements
This entry was posted in Pa kategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s