Leonard Olli, the publicist serving the Balkan Peace

Leonard Olli, was born on October 25, 1965, in Korçë, Albania. His parents ran from rich and nationalist families, with early Albanian tradition, but that during the dictatorship, beyond the loss of property, were always under surveillance as potential enemies of the regime. Many of his relatives were subjected to repression and suffered in prison or internment places of the communist system.

After completing the elementary school in his hometown, in 1980, Leonard continued the high school of Foreign Languages ​​”Asim Vokshi” in Tirana and later studies in French Linguistics at the University of Tirana, Department of History and Philology , where he graduated in 1988.IMG_8138

For more than three years he served as a teacher of French, in Zdrjash Librazhdi, and then in his hometown. From 1992 to 2000 he lived and worked in Greece.

After returning home, he devoted to his longstanding passion of journalism, but that he could not practice during the dictatorship. For many years he worked as a journalist in the print and visual media, where he stood out for his professionalism, courage and professional and moral integrity. Part of his work was also the treatment of social phenomena, such as blood feud, which had reappeared  fearfully in the country after the fall of the dictatorship. Leonard paid attention also to the work with disadvantaged social strata, with orphans, with trafficked children, violated women, etc., contributing as an activist for the protection of human rights through cooperation with various organizations of civil society.IMG_8179

Later, from 2006 to 2013 he had public positions in public and state administration, in communications and public relations. Even while performing these tasks, once again he proved institutional accountability, fairness and complete moral integrity, creating a very large experience working in these sectors.

Leonard Olli has a rich work experience not only in Albania, but in the whole Balkans, Concretely, from 1992 – 1994 he worked as Manager and Translator for Metaxotipia OE Company in Athens Greece. From 1994 – 1997 he worked as Manager and Translator for Teoplast Enterprise in Thessaloniki Greece.

In 1997 Leonard was a part-time reporter for Radio Thessaloniki in Greece where he reported for approximately one year the news and the situation in Albania, during the events of 1997.

From 1998 -1999 he worked as General Manager of “KROKOS AE” in Kilkis Greece. IMG_8160

In 2000 Leonard Olli worked as Translator and Coordinator for the NGO Terres des Hommes, where he was focused on the protection of Albanian exploited children’s rights.

From 2000 – 2001 he  was Administrator (part-owner) of Electro-out company in Thessaloniki Greece.

From June 2002-  May 2003 Leonard Olli was Head of Information Department  of Kristal TV  in Korçë  Albania. From June- October   2003 he worked as TV reporter for TV KLAN in Tiranë Albania.  In November 2003 – February  2004 Leonard was Columnist of Panorama Newspaper in Tirana, Albania.

From  March 2004 – April  2006 Leonard was Editor of the program “Te Blloku” in TV KLAN, Tirana Albania. At the same time, from  March 2004 – August 2005 he was Journalist Reporter of Metropol Newspaper. From September 2005 – April 2006 Leonard was Editor-in–Chief of Kult Magazine.IMG_8248

From May 2006 to July 2010 Leonard was Spokesperson of the Central Election Commission in Tirana Albania . From August  2010 – February 2011 Leonard was Head of Public Relations and Information in the Ministry of Defense of Albania.

In February  2011 – May 2011 Leonard worked as Head of Information Department for NESËR TV in Tirana Albania . From May 2011 – July 2012  Leonard was appointed again Spokesperson of the Central Election Commission in Tirana, Albania.

From August 2012 – September 2013 Leonard was Political Adviser & Spokesperson in the Ministry of Interior of Albania.IMG_8302

Thus, this Albania erudite intellectual has played a key role not only in the implementation of various promotional projects, but above all in their design, where it can be distinguished his role as spokesman for the Central Election Commission, the Ministry of Defense or the Ministry of Interior.

It is worth mentioning that he has not only proved his full willingness to be part of teamwork, but also facing very difficult situations, such as media management of electoral processes or civil emergencies during catastrophic floods in Shkodra and the Lezha in December 2010-January 2011, etc.

In addition to the French language, Mr. Olli is very good connoisseur of Greek language, English and Italian. The knowledge of these languages ​​has enabled him to cooperate with  activists of international bodies, thus becoming part of the structures of peace missions, especially in the Balkans.IMG_8198

Leonard Olli, as prominent Albanian intellectual, politician, publicist, a philanthropist and activist for the protection of human rights, has given great contributions in the service of social intercommunity peace in Albania and the Balkans. He, with his work, being an example himself, has affected in the tolerant intercommunity relations and in the interfaith and inter-ethnic coexistence that distinguishes the peaceful Albania compared to many other countries of the world. So, he is a model missionary of peace in Albania. For his rare values as a personality in the service of social peace,  the International Organization Diplomatic Mission Peace and Prosperity during 2015 has honored him with the title Peace Missionary and Honorary Advisor of the peacemaking and peacekeeping structures of this peace mission.

Leonard Olli, publicist në shërbim të Paqes së Ballkanit

Leonard Olli, u lind më 25 tetor 1965, në qytetin e Korçës, në Shqipëri. Prindërit e tij rridhnin nga familje të pasura dhe nacionaliste, me tradita të hershme shqiptare, por që gjatë periudhës së diktaturës, përtej humbjes së pronave, ishin gjithmonë nën vëzhgim, si armiq potencialë të regjimit. Mjaft të afërm të tij ranë pre e represionit dhe vuajtën në burgjet apo vendinternimet e sistemit komunist.IMG_8229

Pas përfundimit të shkollës tetëvjeçare në qytetin e lindjes, në vitin 1980, Leonardi vijoi shkollën e mesme të Gjuhëve të Huaja “Asim Vokshi”, në Tiranë dhe më pas studimet e larta për Gjuhë Letërsi Frënge, në Universitetin e Tiranës, Dega Histori-Filologji, ku edhe u diplomua në vitin 1988.

Për më shumë se tre vite shërbeu si mësues i Gjuhës Frënge, në Zdrjash të Librazhdit, e më pas në qytetin e lindjes. Nga viti 1992 e deri në vitin 2000 jetoi dhe punoi në Greqi.

Pas kthimit në atdhe, i përkushtohet pasionit të kahershëm gazetarisë, por që nuk mundi ta praktikonte gjatë periudhës së diktaturës. Për shumë vite punoi si gazetar në median e shkruar dhe atë vizive, ku spikati për profesionalizmin, kurajën dhe integritetin moral e profesional. Pjesë e punës së tij ishte edhe trajtimi i fenomeneve sociale, sikundër edhe fenomeni i gjakmarrjes, i rikthyer frikshëm në vend, pas rënies së diktaturës. Leonardi i kushtoi vëmendje edhe punës me shtresat shoqërore në nevojë, me fëmijët jetimë, me fëmijt e trafikuar, gratë e dhunuara, etj., duke kontribuuar si aktivist për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nëpërmjet bashkëpunimit me organizata të ndryshme të shoqërisë civile.IMG_8284

Më pas, nga viti 2006 e deri në vitin 2013 ka pasur pozicione publikë në administratën publike e shtetërore, në fushën e komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Edhe gjatë ushtrimit të këtyre detyrave, sërish ka dëshmuar përgjegjshmëri institucionale, korrektësi dhe integritet të plotë moral, duke krijuar një eksperiencë shumë të madhe pune në këta sektorë.

Leonard Olli ka një eksperiecë të pasur pune jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Ballkanin. Konkretisht, nga 1992 – 1994 ai ka punuar si Menaxher dhe përkthyes për kompaninë Metaxotipia OE në Athinë, Greqi. Nga 1994 – 1997 ka punuar si Menaxher dhe përkthyes për Ndërmarrjen Teoplast në Selanik të Greqisë.

Në vitin 1997 Leonard ishte gazetar me kohë të pjesshme për Radio Selanik, në Greqi, ku ai raportoi për rreth një vit lajmet dhe situatën në Shqipëri, gjatë ngjarjeve të vitit 1997.IMG_8296

Nga 1998 -1999 ka punuar si Menaxher i Përgjithshëm i “KROKOS AE” në Kilkis, Greqi.

Në vitin 2000 Leonard Olli punoi si përkthyes dhe koordinator për organizatën Terres des Hommes, ku ai u fokusua në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të shfrytëzuar shqiptarë.

Nga 2000 – 2001 ai ishte Administrator (pjesërisht-pronar) i kompanisë Elektro-out në Selanik të Greqisë.

Nga qershori 2002- maj 2003 Leonard Olli ishte Shef i Departamentit të Informacionit të TV Kristal në Korçë, Shqipëri. Nga qershor-tetor 2003 ka punuar si reporter televiziv për TV KLAN në Tiranë, Shqipëri. Në nëntor 2003 – shkurt 2004 Leonard Olli është Kolumnist i gazetës Panorama në Tiranë, Shqipëri.

Nga mars 2004 – prill 2006 Leonardi ishte redaktor i programit “Te Blloku” në TV Klan, Tirana, Albania. Në të njëjtën kohë, nga marsi 2004 – gusht 2005 ai ishte Gazetar Reporter i Gazetës Metropol. Nga shtatori 2005 – prill 2006 Leonard Olli ishte kryeredaktor i revistës Kult.IMG_8322

Nga maji 2006 deri në korrik 2010 Leonardi ishte Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Tiranë, Shqipëri. Prej gushtit 2010 – shkurt 2011 Leonard Olli ishte Shef i Marrëdhënieve me Publikun dhe Informimin në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë.

Në shkurt 2011 – maj 2011 Leonard Olli punoi si Shef i Departamentit të Informacionit për Nesër TV në Tiranë, Shqipëri. Nga maj 2011 – korrik 2012 Leonard Olli u emërua përsëri Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Tiranë, Shqipëri.

Nga Gusht 2012 – shtator 2013 Leonard Olli ishte Këshilltar Politik dhe Zëdhënës në Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë.IMG_8275

Pra, ky intelektual erudit shqiptar ka pasur rol kyç jo vetëm në zbatimin e projekteve të ndryshme promovuese, por mbi të gjitha në hartimin e tyre, ku veçon roli i tij si zëdhënës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në Ministrinë e Mbrojtjes apo edhe atë të Brendshme.

Vlen të theksohet se ka dëshmuar jo vetëm vullnetin e plotë për të qenë pjesë e punës në grup, por edhe i përballimit të situatave tepër të vështira, sikundër menaxhimi mediatik i proceseve zgjedhore apo emergjencave civile, gjatë përmbytjeve katastrofike në qarkun e Shkodrës dhe atë të Lezhës në dhjetor 2010-janar 2011, etj.

Përveç gjuhës Frënge, z. Olli është njohës shumë i mirë i gjuhës Greke, Angleze dhe Italiane. Njohja e këtyre gjuhëve i ka dhënë mundësi të bashkëpunojë edhe me aktivistë të organizmave ndërkombëtare, duke u bërë kështu pjesë e strukturave të misioneve të paqes, veçanërisht në Ballkan.IMG_8239

Leonard Olli, si intelektual i shquar shqiptar, politikan, publicist, si filantrop dhe si aktivist për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ka dhënë kontribute të mëdha në shërbim të paqes sociale ndërkomunitare në Shqipëri dhe Ballkan. Ai, me punën e tij, me shembullin vetja, ka ndikuar në marrëdhëniet tolerante ndërkomunitare e në  bashkekzistencën ndërfetare e ndëretnike që e dallon Shqipërinë paqësore në krahasim me shumë vende të tjera të botës. Pra, ai është një model misionari paqeje në Shqipëri. Për vlerat e tij të rralla si personalitet në shërbim të paqes sociale, Organizata Ndërkombëtare Diplomatic Mission Peace and Prosperity gjatë vitit 2015 e ka nderuar me titullin Misionar Paqeje dhe Këshilltar Nderi i strukturave paqebërëse e paqeruajtëse të këtij misioni paqeje.

Advertisements
This entry was posted in Pa kategori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s