Richard Holbrooke turns the city of Fier into celebration

On Saturday, 4 July 2015, was the celebration of the Independence of the United States, which Albanians recall with high respect and gratitude for the valuable contribution that  USA has given to Albania, Kosovo and  Albanians wherever they are.

On Saturday, 4 July 2015, exactly on this significant day for the Americans, but also for the well-wishers of this great democratic nation, on the occasion of the anniversary of Independence of the US, Diplomatic Mission for Peace and Prosperity (DMPP), in close collaboration with the Municipality of Fier, Albania organized a very beautiful  ceremony in one of the centers of Fier, where they placed together the bust of the great American political and diplomatic personality – Richard Holbrooke.IMG_4327

The figure of Ambassador Holbrooke is very well known for his devoted diplomacy, full of successes and tireless. Albanians, and not only them, express deep gratitude for the valuable contribution of Ambassador Holbrooke, which he has given to peace in the Balkans, the Albanian issue, and in particular a major contribution to Kosovo.

Fier On Saturday, 4 July 2015 really turned into a very nice and exciting celebration, where music, song and group of dancers resounded as if they were flying, which created a very nice festive atmosphere.

The bust of the great diplomat Richard Holbrooke, stood proud, but covered, as if he wanted to say, “Unveil me when I hear the anthem of the USA”, states for which he worked very hard all his life.

IMG_4321The ceremony had many guests, who participated in the inauguration of the bust of Ambassador Holbrooke, with protagonists of the ceremony Dr. Shefki Hysa, Chairman of the Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) and Mayor of Fier Dr. Baftjar Zeqaj, as well as the newly elected Mayor Armando Subashi, members of parliament, politicians, executives from Kosovo, representatives of the Albanian diaspora in the US, and many local authorities.

Initially the Albanian Flag anthem was respected and then the US national anthem, and after this moment, the beautiful bust of Ambassador Holbrooke realized artistically by the Albanian sculptor Idriz Balani, was unveiled and  inaugurated by Dr. Shefki Hysa and the Mayor Fier, Dr. Baftjar Zeqaj, a gesture that was applauded by all participants.

On this occasion many political speakers, member of parliaments and others held their speech. After several speeches, all participants were invited to a cocktail organized and sponsored by the well-known – Baftjar Zeqaj, Mayor  of Fier, a figure in the service of Fier community for many years. After the cocktail, many of the people present were invited for lunch.IMG_4341

I would like to emphasize that the celebrations and central personalities of the US, are celebrated and remembered more by the civil society, various organizations and personalities in collaboration such as this superb ceremony organized by Dr. Shefki Hysa and Bafjar Zeqaj, than by the Albanian state itself.

Humbling with respect and gratitude towards the figure of the outstanding diplomat -Richard Holbrooke, we congratulate and rejoice that such ceremonial events for senior representatives of the US, will be organized even more, expressing respect and gratitude for what America has done for Albanians wherever they are. It is America, the country which has contributed the maximum and has vetoed historically the existence of Albania in 1912, when the old Europe was partitioning the Albanian lands, it is America which vetoed in 1999 in the liberation of Kosovo, expressing respect, appreciation, gratitude and love to those who defended us and helped us everywhere for peace and prosperity, we have to give these US great personalities – a big thanks.

Richard HOLBROOKE kthen në festë qytetin e Fierit

Të shutnën, 4 Korrik 2015, ishte festa e Pavarësisë së SHBA-ve, gjë që shqiptarët e kujtojnë më shumë respekt dhe mirënjohje për atë kontribut të çmuar që ka dhënë Amerika për Shqipërinë, Kosovën dhe për shqiptarët në tërësi.

Të shtunën, 4 Korrik 2015 pikërisht në këtë ditë të shënuar për amerikanët, por edhe për dashamirët e këtij kombi të madh demokratik, me rastin e përvjetorit të Pavarësisë të SHBA-ve, Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet (DMPP), në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Fier, Shqipëri, organizuan një ceremoni shumë të bukur në një nga qëndrat e Fierit, ku sëbashku vendosën bustin e personalitetit të madh politik dhe diplomatik amerikan – Richard HOLBROOKE.IMG_4474

Figura e ambasadorit HOLBROOKE njihet mjaft mirë për diplomacinë e tij të përkushtuar, plot suksese dhe të palodhur. Shqiptarët, por jo vetëm, shprehin mirënjohje të thellë për kontributin e çmuar të Ambasadorit HOLBROOKE, që ka dhënë për paqen në Rajonin e Ballkanit, për çështjen shqiptare, dhe në veçanti një kontribut të madh për Kosovën.
Të shutnën, 4 Korrik 2015, qyteti i Fierit vërtet u kthye në një festë shumë të bukur dhe plot emocione, ku kumbonte muzika, kënga dhe grupi i valltarëve sikur fluturonin, të cilët krijuan një atmosferë shumë të bukur festive.

Busti i dipolmatit të madh Richard HOLBROOKE, qëndronte krenar, por i mbuluar, sikur donte të thoshte: “Më zbuloni kur të dëgjoj himnin e SHBA-ve”, shtete për të cilët punoi me shumë përkushtim tërë jetën e tij.

Në këtë ceremoni kishte shumë të ftuar, që morën pjesë në përurimin e bustit të Ambasadorit HOLBROOKE, me protagonistët e kësaj ceremonie Dr. Shefki Hysa, Shef i Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) dhe Kryetari i Bashkisë Fier Dr. Baftjar Zeqaj, gjithashtu edhe kryetari i sapo zgjedhur Armando Subashi, deputetë të kuvendit, politikanë, pushtetarë nga Kosova, përfaqësues nga Diaspora Shqiptare në SHBA, edhe autoritete vendore të shumtë.

Fillimisht u respektua himni Flamurit Shqiptar e pastaj himni i SHBA-ve, dhe pas këtij momenti, busti shumë i bukur i Ambasadorit HOLBROOKE i realizuar artistikisht nga skulptori shqiptar Idriz balani, zbulohet e përurohet nga Dr. Shefki Hysa dhe Kryetari i Bashkisë Fier, Dr. Baftjar Zeqaj, gjest që u duartrokit nga të gjithë pjesëmarësit.Zenel Celiku

Me këtë rast mbajtën fjalën shumë oratorë të politikës, deputetë e të tjerë. Mbas disa fjalimeve, të gjithë pjesëmarësit u ftuan në një koktelil të organizuar dhe sponsorizuar nga i mirënjohuri – Baftjar Zeqaj, Kryetari në largim i Bashkisë Fier, një figurë shumë vjeçare në shërbim të komunitetit fierak. Mbas kokteilit, mjaft të pranishëm u ftuan për drekë.

Dua të theksoj se festat dhe figurat qëndrore të SHBA-ve, më shumë festohen dhe përkujtohen nga shoqëria civile, nga organizata të ndryshme dhe nga personalitete në bashkëpunim siç është rasti i këtij ceremoniali të shkëlqyer të organizuar nga Dr. Shefki Hysa dhe Bafjar Zeqaj, se sa nga vetë shteti shqiptar.

Duke u përulur me repekt e mirënjohje para figurës së diplomatit të shquar -Richard HOLBROOKE, urojmë dhe gëzojmë që organizime të tilla ceremoniale për përfaqësues të lartë të SHBA-ve, të bëhen sa më shumë duke shprehur respekt dhe mirënjohje për atë që Amerika ka bërë pë shqiptarët kudo që janë. Eshtë Amerika, shteti i cili ka kontribuar maksimalisht dhe ka vendosur historikisht veton për egzistencën e Shqipërisë më 1912, kur Europa plakë po i copëzonte trojet shqiptare, është Amerika që vendosi veton më 1999 në çlirimin e Kosovës, ndaj duke shprehur respekt, vlerërsime, mirënjohje dhe dashuri për ata që na mbrojtën dhe na kanë ndihmuar kudo për paqe e prosperitet, duhet t’u themi këtyre personaliteteve të mëdha amerikane – një FALENDERIM të madh.

Zenel ÇELIKU

Advertisements
Posted in Pa kategori | Leave a comment

Keti Bazhdari – The Albanian Girl who dreams of beautifying her birthplace, Shkoder

Keti Bazhdari was born on 28 April 1980, in Shkoder, Albania, in a civil family from generations, with traditions and good name, where are combined the entrepreneurial spirit with the artistic one. She attended the elementary school and high school in “Jordan Misja” in her native city with excellent results at school and different competitions, specifically in the exact sciences, where she was distinguished for her innate talent in physics.Keti Bazhdari

In 1998, after finishing high school she decides painfully, like most of young people in those dark years, to leave Albania in order to study in Italy, in Rome. There she would have all the support of her family who lived there and the possibility to study in nuclear engineering mostly because of her talent and good results.

After a short period in emigration and a longing for homeland that came growing above her passion for science and good chances for living and studying in Rome, the responsibility to return and serve in her native city prevailed. She returned in 1998 convinced not to leave never again.

She resumed her university studies in Finance, but now in Albania, at the University “Luigi Gurakuqi”, a branch that would help her to consolidate her dream: To work to beautify Shkoder.

In 2011 she received the title Master in Public Administration and Public Policy in the Economic Faculty of the University “Marin Barleti”, in Tirana. After that, at the age of 21, she entered the business, alone without any support, but with the iron will that characterizes her.Ms. Keti Bazhdari

Today her business is among the most powerful in its field, employing hundreds of workers. But her goal was never business, nor money. Her passion to build Shkoder, her place, never released her. Business was just the tool in the service of this goal.

Her activity in business is closely associated with the contributions in the field of philanthropy and charity.

After 2007 this activity is structured in a systematic financial support by assisting almost all areas of arts in Shkoder, social activities and marginalized groups.

In December 2013, she was evaluated with “Philanthropy Award” for her contribution as an individual, given by Partners Albania in cooperation with the international foundation “Rockefeller Brothers”, with the motivation: “For the special contribution in the field of art and culture in support of young artists and the enrichment of cultural life in the city of Shkoder, as well as for the continuous support for vulnerable groups”.Keti Bazhdari, Shkoder, Albania

In December 2014, she established the Foundation CATI or Civic Alliance towards Integrity, a foundation in non-stop support and in the service of society.

In 2009 Keti entered politics and within short time, through a strong lobbying, but also supported by the chairman of the Socialist Party Mr. Edi Rama, in December 2010, she is elected chairman of this party for Shkoder, giving a strong contribution to the organization, enhancing the quality of participation and performance of this political force.

From 2011 onwards Member Keti Bazhdari is Member of the Municipal Council Shkoder. From 2012 to 2013, Keti has been Leader of the working group for the former political persecuted. From 2012 onwards Bazhdari is Vice President of the Socialist Women’s Forum.

Keti Bazhdari is the Mayoral candidate for Shkoder of the left coalition “Alliance for European Albania” in the local elections on 21 June 2015.

Posted in Pa kategori | Leave a comment

The Journalist Zenel Çeliku – A Missionary of free speech

Zenel Çeliku was born on August 8, 1956, in Quarter 3, Tirana, in one of the most popular and most beautiful neighborhoods of the Albanian capital. His childhood has been associated with education, literature and football, for which he had a great passion, but he had a more innate talent in literature and in football.Zenel Celiku oki

Zenel Çeliku has completed the economic high school, the technology high school, the mechanical high school and the trade high school. At school he was one of those young people who wrote for the newspaper “The Youth” about literature and physical education. At a young age, his dream was to become a journalist, but the reality was far from the dream of that time.

At the age 18, Zeneli underwent the military service, which he completed well and without any problem. In two years of military service, he has written for the newspaper “The Warrior” many articles regarding sports activities in the Albanian army. After completing his military service, he returned to work and was also devoted to the university studies with much effort, but he never grew apart from football. At the same time he worked in the mechanical enterprise OAN and for the Social Service in Tirana.

In 1990, he finished the economic faculty with great difficulty considering his circumstances. After 1992, with the collapse of the communist system, Zeneli was one of the activists of the Democratic Party, as hundreds and thousands of Albanians, who aspired for an “Albania like all Europe”.IMG_0556

In those years he started dealing with small private business. Besides business, he continued to write many articles in  the newspaper “The Light” about the Albanian literature.

From 1993 to 1995, after a great work with a lot of efforts, Zeneli established a productive and legal private business.

Meanwhile, a strong call aroused every day in his soul. His desire to make his youth dream come true, to become a professional journalist was getting clearer. During this time he had published many articles in the daily press. He worked a lot also with the “Democratic Tribune” newspaper, as an outside journalist. However, he was not calm thinking that he should devote himself to journalism professionally, as he once dreamed.IMG_1797

Napoleon Roshi, one of the oldest and most talented Albanian journalists, often told him that “You, Zenel, are a boy with an innate talent for journalism so work hard in this direction. And it happened so, his wish came true after so many efforts.

In May 1995, Zenel Çeliku invested and established the first private independent news agency in Albania, called ” Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX”. For about a year he had problems with the politics of the time to register this agency, but finally he won this battle. On August 1996, the agency “Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX”, was crowned with the decision of the Court of Tirana and therefore Zenel Çeliku started a long beautiful loving and very hard journey, on his way to the professional journalist. His youthful dream had already come true.

In May 1998, working hard and with great dedication to this beautiful and very respectable but also difficult profession, Zeneli became a member with full rights in the International Press Institute, based in Vienna .IMG_1819

In June 2000, he became a member with full rights in the International Center of Journalists, based in Washington.

In October 2004, Zenel Çeliku became a member of the Society of Professional Journalists, based in Paris. During this time, he participated in about 11 training in the US and some European countries.

After a very dedicated work in the professional journalism, the awaited result finally came: Zenel Çeliku was rated highly in journalism. On May 18, 2012, the World Convention of New York gave him the grand prize “GOLD New York 2012”, as well as the highly prestigious award “Excellence”.

But he did not stop there. Zeneli wIMG_3914on and deserved other assessments as well. On March 23, 2014, the International Organization of the Assessment of Personalities from various fields “OKAK”, honored him as a devoted journalist with the prestigious award “Global for Excellence, Quality & Ideal Performance “.

So the journalist Zenel Çeliku invested his talent in the beautiful profession of journalism, but after too many commitments, his efforts and sacrifices were rewarded. Now he feels very appreciated, very proud and very happy for these consecutive successes.

The high achievements in journalism motivate Zenel more and more everyday to continue the successful and hard way in his profession as a journalist in the service of peace and prosperity throughout the world.

Zenel Çeliku is already a prominent personality in the field of international journalism with major contributions in the service of world peace. IMG_3902For his values as a humanist intellectual, as a warrior of free thought and free speech and as a prominent activist in the field of protection of human rights, based on the principles of the United Nations, in December 2014, Diplomatic Mission Peace and Prosperity, International Lobbying Organization, based in Albania, accredited to the UN, EU, USA, etc., has honored him with the title of  Peace Missionary and Honorary Member of this mission.

The Albanian prominent journalist Zenel Çeliku, as part of the honorary structures of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, is dedicated with all his soul in service of world peace under the example of the giant peacemakers such as Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela, and other peace warriors such as Rugova and  Arbnori in the Balkans.

The journalist Zenel Çeliku works inspired by the motto: Being a peace missionary, means to be a messenger of God on earth, in defense of the values of humanity.

Arba Berdica
Top Advisor of DMPP

Posted in Pa kategori | Leave a comment

Diplomatic Mission Peace and Prosperity honors hard-working people

In May 2012, I have experienced such an extraordinary great emotion, that I never thought of: The World Convention of New York awarded me the Grand Prize “GOLD New York in 2012 and EXCELLENCE Prize in journalism. But today I really experienced the same emotions, because the Peace Mission of the United Nations for Albania, evaluating me in the field of journalism, has given me the prestigious title “Peace Missionary, Honorary Member of the Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP), in its headquarters in Tirana , Albania.

Endless thanks to the Ambassador, Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, who governs this institution with a lot of competence. Also special thanks to other honorable affiliates of this World Mission that promotes personalities who work in the service of World Peace, who valued my 20-years-work in journalism.

Zenel Celiku
Journalist,
CEO of Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX
Honorary Member of Diplomatic Mission Peace and Prosperity

IMG_3830IMG_3854IMG_3910IMG_3902

Posted in Pa kategori | Leave a comment

Diplomatic Mission Peace and Prosperity partner of American Pontifical Catholic University

Tirana March 12, 2015 TIR-FAX – Dr. Jose A. P. Moreno, Friend and collaborator of Diplomatic Mission Peace and Prosperity in Albania, present in Tirana. Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) in Albania, run with professionalism by Dr. Shefki Hysa, has welcomed a Great Friend and an honorable collaborator, a very prestigious one in the international arena, Dr. Jose A. P. Moreno. The headquarters of the Diplomatic Mission Peace and Prosperity, have been visited these days by people from Albania and regional countries, who talk with Dr. Jose A. P. Moreno and Dr. Shefki Hysa. Ambassador Dr. Shefki Hysa, in a meeting in DMPP headquarters, at the presence of some local and foreign personalities, has introduced the honorable and highly respected Dr. Moreno. For those who have no information who this personality is, the question arises naturally.emblema of DMPP 11156395_1419988678310968_8748617060032569196_n

Who is Dr. José A. P. Moreno? Dr. Moreno was born in San Paulo Brazil and lives in Rio de Janerio, Brazil. He is a partner of many prestigious world organizations that work for the World Peace and of many other institutions such as “Doctors without boundaries, “Red Cross”, “Red moon”. He is the president of the American Pontifical Catholic University (APCU) centered in Florida, USA, credited by many countries and organisms and which is extended throughout the Latin America, in Brazil, Peru, Venezuela, Argentina, etc. High Personalities such as religious leaders, bishops, cardinals, politicians, such as senators, congressmen, officials of UNO, US State Department and other institution working for the world peace have been graduated in this university. This university has its own Ombudsman and is the only university of the catholic world that prepares specialists, almost in all domains, such as theology, philosophy, economy, arts, etc. Dr. Moreno is the bishop of the Anglican-American church for Brazil and Chair of the American Diplomatic mission for the World Peace. He is the High Commissioner for the World Peace of the Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) and also International Governor of Academy of Universal Global Peace. He is a great personality in many fields; a psychoanalyst, homeopath, neurologist, writer, philosopher and theologian. Dr. Jose A. P. Moreno is invited as the Leader of the American Diplomatic Mission for World Peace by Dr. Shefki Hysa, for joint activities in Albania and Balkan. Also, Moreno is invited even by Dr. Sokol Haliti, mayor of Viti municipality in Kosovo, Peace Missionary, Adviser of the Diplomatic Mission Peace and Prosperity in Albania. Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Viti municipality, have organized some joint activities for peace and prosperity in Kosovo, in honor of this highly respected figure as it is Dr. Jose A. P. Moreno. The visit of this highly respected and honorable man is grabbing the interest of various groups from Albania and Balkan region, in order to be acquainted with his qualities and background in the above mentioned fields.
Zenel Celiku
Journalist,
CEO of Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX
Honorary Member of Diplomatic Mission Peace and Prosperity

IMG_1187img_1905IMG_1798

Posted in Pa kategori | Leave a comment

Bekim Nokshiqi – Honorary Member of IBSSA

Bekim Isuf Nokshiqi was born on 15th of September 1974 in Tropoje, in a family with early patriotic traditions.

He completed the primary and elementary education in his hometown. In 1992 he graduated from the United High school in Llugaj.IMG_0711

In 2001, he moved to United States of America where he worked as restaurant manager in Texas. In 2005, he decided to go back to his homeland, Albania and devote himself to a very difficult profession, security officer. He stared work at the Albanian Republican Guard, Branch of  Personalities in 2006. He worked for this governmental institution for more than 7 years, risking his own life to protect the life of the most important governmental authorities and personalities such as the President, the Prime Minister and the Speaker of Parliament.

In 2010, Bekim Nokshiqi was specialized in the field of security for the protection of high-level personalities such as President, Prime Minister and Speaker of Parliament.IMG_0718

In 2010, Bekim Nokshiqi was appointed as Security Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity to participate in the rescue missions of this organization and also to contribute in the protection and security of the prominent personalities that are part of this mission. As a peace missionary of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, he continues to extend his help to the organization in all the mission it undertakes.

In 2013 Bekim Nokshiqi decided that it was time to set up his own business and he has been devoted to this business since then.

In February 2015, Bekim Nokshiqi was appointed as Honorary Member of International Bodyguard and Security Services Association (IBSSA).Bekim IBSSABekim 1IBSSAIBSSA_2009

Posted in Pa kategori | Leave a comment

Vesel Shehu – A Missionary in service of Peace and God

Vesel Ismail Shehu was born on April 10, 1966 in the village Buzmadhe, Gryke-Caje commune, Kukes, Albania. He belongs to a patriotic tribe with huge contributions to the Albanian nation. For nearly seven generations, the representatives of this family have run the famous mosque in Buzmadhe, Kukes, as the temple of the Bektashi. Just because they were religious and patriotic, the family members and relatives of Vesel Shehu were persecuted by the communist regime as nationalists and anti-communists.Vesel Shehu ok

In the communism time, the chairman of the mosque Ismail Shehu, Vesel’s father was jailed several times. Many times there were attempts to destroy the mosque of Buzmadhe, this temple of God, by the atheist communist activist groups, but they   never had the courage to destroy it because of the great support it enjoyed by the religious communities in Kukes and the surrounding areas. So, not only faith in God, love for the nation, but also the respect they enjoyed in Kukes district were the reasons for the persecution of this family by the Communist regime.

Vesel Shehu completed his primary and elementary education in “Mersim Bresa” school in Buzmadhe village, where he spent his childhood being educated with the national and religious values by his father, Ismail. In 1985 Vesel finished his studies in the high school in Bulqize. After finishing high school he began work in the agricultural company in Kukes.

After the collapse of the communist system in 1990, with the advent of democracy Vesel Shehu started his own activity in business management in the field of livestock-agriculture until 1996, when he thought of getting involved also in political activities as a representative of the Democratic Party. IMG_0257In 1996 he was elected Mayor of Gryke-Caje Commune, Kukes, on a five-year term. In 2007 he was reelected Mayor of this commune and in 2011  he was voted again by the inhabitants of Gryke-Caje Commune to be their mayor until 2015.

In 2008 Vesel graduated as a lawyer at the Faculty of Law since he wanted to know better the Albanian legislation as a social activist and leader of the mosque. Despite his numerous commitments as a businessman and activist for the protection of human rights, Vesel as big believer never gave up on the management of the mosque. He has been leading this temple for many years. He has undertaken to lead the mosque shortly after the death of Father Ismail, since 1988, despite the numerous attempts by representatives of the communist regime to stop the pilgrimage of believers at that time.

So, from 1988 onwards the mosque of Buzmadhe, this holy famous temple has been leaded by Sheh Veseli. This mosque that has a prestigious name as a holy place, is at the service of many Albanian communities in the area of Kukes, Kosovo and Macedonia. The mosque has long been transformed into an institution of inter-community harmony for conflict prevention and reconciliation of blood feuds. IMG_0274People who have problems go to this mosque regardless their religion, not only Muslims, but also Christians, Catholics and Orthodox. So, on special days this mosque is visited by numerous pilgrims of all religions, even by those who have problems between them. The days of pilgrimage are time of peace and understanding for all pilgrims, especially for individuals with enmity problems, until they reconcile by mediation of the leaders of the mosque, this temple of faith, reconciliation, harmony and interfaith and inter-community unity.

Vesel Shehu, the peace missionary is both a successful businessmen, religious leader and political and social leader. It has been years that he is involved in the political activity, since the advent of democracy. IMG_0248Vesel Shehu firstly joined the student movement and in January 1991 he was admitted as a member of the Democratic Party in the section of Buzmadhe commune. From 1992 to 1996 he was appointed Chairman of the Group-section in Gryke-Caje, Kukes. In 1996 Vesel Shehu was a member of the Democratic Party Branch in Kukes until 2003. In 2005 he was elected again as a member of DP Branch in Kukes. This long political activity has helped Vesel to be a model missionary in service of Peace and God.

Vesel Shehu’s  family has always been distinguished for the conciliation of blood feuds in the northeast area of Albania. His reputation as a peace missionary is unquestionable not only in Kukes, but in the entire country.

Vesel Shehu,as a man of sacrifice, has dedicated all his life to working as a conciliator and warrior of peace, standing close to families in need consistently. Arba BerdicaFor this reason he enjoys a very good reputation in this region and in the entire country. Now his home is a place where people find support and help for every social and economic problem.

In the legislation of 2013-2017 Vesel Shehu’s son, Ylli Shehu was elected deputy of the Albanian Parliament. So Veseli has one more powerful supporter in the social, political and religious activities that his family has undertaken in the service of social peace and God.

Considering his rare values as a leader and social activist, Diplomatic Mission Peace and Prosperity has appointed the personality Vesel Shehu Peace Missionary and Honorary Ambassador, as part of the elite structures that sacrifice in the service of world peace.

Arba Berdica

Top Advisor of DMPP

Posted in Pa kategori | Leave a comment